Obchodní podmínky auktiva.cz

1. Definice základních pojmů
1.1 - Definice některých pojmů
1.1.1
Uživatelem se rozumí
a) fyzická osoba starší 18 let způsobilá k právním úkonům
b) právnická osoba řádně zaregistrovaná v obchodním rejstříku na území ČR či SR
která se řádně zaregistrovala a sepsala tak elektronickou smlouvu se serverem auktiva.cz a jeho provozovatelem.
1.1.2
Serverem se rozumí server www.auktiva.cz, případně jeho podsekce
1.1.3
Obchodními podmínkami se rozumí tento dokument, který je veřejně dostupný na této adrese
1.1.4
Prodejce je uživatel, který nabízí zboží pomocí aukce na serveru
1.1.5
Kupující je uživatel který zakoupil předmět na serveru
1.1.6
Koupí se rozumí:
a) aukce skončila a uživatel nabídl za předmět nejvyšší částku, která je vyšší než vyhrazená cena
b) uživatel koupil předmět pomocí Kup Hned c) uživatel využil možnosti Nabídnout a nabídka byla prodejcem přijata
Koupí vzniká mezi kupujícím a prodejcem smlouva o budoucím prodeji. K převodu vlastnických práv dochází až na základě osobní dohody a splnění podmínek v sekci 4.
2. Obecné podmínky
2.1 - Podmínky provozovatele
2.1.1
Aukcí se mohou zúčastnit pouze řádně registrovaní uživatelé:
a) kteří dosáhli věku 18let a jsou způsobilí k právním úkonům
b) právnické osoby řádně zaregistrované v obchodním rejstříku na území ČR či SR
a kterým ty nebylo, dle dalších obchodních podmínek, provozovatelem zakázáno.
2.1.2
Provozovatel si vyhrazuje zakázat používání aukčního systému libovolnému uživateli.
2.1.3
Žádná fyzická ani právnická osoba nemá právní nárok na užívání tohoto systému.
2.2 - Registrace
2.2.1
Plná registrace je podmínkou k prodeji či nákupu zboží na tomto serveru
2.2.2
Uživatel je při registraci povinen uvést pravdivé údaje a navíc uvést všechny povinné údaje.
2.2.3
Jeden uživatel může mít bez souhlasu pouze jeden účet. Duplicitní účty může provozovatel bez předchozího upozornění smazat.
2.2.4
Uživatel je povinen neprodleně oznámit jakoukoliv změnu registračních údajů.
2.2.5
U aukcí, kterých se uživatel účastnil, je server oprávněn poskytnout potřebné údaje prodejci/kupujícímu.
2.2.6
Server je oprávněn poskytnout registrační údaje Polici ČR případně jinému obdobnému orgánu.
2.2.7
Registrací souhlasíte se zasíláním informačních zpráv ze serveru, nebo případně od našich partnerů. Používáním systému souhlasíte se zobrazením reklamy třetích stran a využití potřebných osobních údajů pro její cílení. Pokud s reklamou nesouhlasíte, je možno ji zakázat. Provozovatel se zavazuje, že poskytnuté údaje bude používat jen pro potřeby chodu služby a bude je držet v tajnosti.
Způsob nakládání s osobními daty podléhá zákonu 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů.
2.3 - Zakázané zboží
2.3.1
Je zakázané nabízet jakékoliv zboží které je proti platným zákonům ČR případně dané země,nebo které je proti dobrým zvykům a mravům.
2.3.2
Jakákoliv aukce, která nevyhovuje podmínce 2.3.1, či jiným podmínkám zde uvedeným, může být bez předchozího upozornění smazána.
2.3.2
Provozovatel se neztotožňuje s obsahem aukcí, nenese žádnou odpovědnost za popis a obsah aukcí. Vyhrazuje si právo zrušit či změnit jakoukoliv aukci která porušuje obchodní podmínky, zákony či dobré mravy.
3. Druhy aukcí
3.1 - Aukce
3.1.1
Probíhá formou veřejné soutěže. Draží se vždy jeden kus. Dražitelé skládají nabídky a na konci aukce je vybrána ta nejlepší. U aukce je možné zvolit možnost KupHned a Vyhrazená cena
3.2 - KupHned
3.2.1
Je prodej za pevnou cenu, kterou prodejce stanoví při vytváření nové aukce. V tomto případě je možné prodávat v jedné aukci více předmětů.
Kupujícím se stane uživatel, který tuto cenu nabídne jako první, v případě aukce s více předměty se pořadí stanovuje podle data přijetí nabídky.
3.3 - Nabídnout
3.3.1
Jedná se o dodatek služby KupHned. V tomto případě je možné koupit předmět jak za cenu Kup Hned, tak je umožněno prodejci zasílat nabídky.
Ten má 48 hodin (případně čas do konce aukce) na to, aby nabídku přijal, nebo odmítnul. Po uplynutí, nebo po ukončení aukce jsou nevyřízené nabídky automaticky odmítnuty.
3.3.2
Jeden uživatel může v jedné aukci nabízet maximálně 3x.
3.4 - vyhrazená cena
3.4.1
Jedná se o dodatek standardní aukce. Pokud prodejce určí vyhrazenou cenu a nabídka žádného uživatele tuto cenu nepřekročí, není prodejce povinen předmět prodat.
3.5 - Aukce s více předměty
3.4.1
U aukcí typu Kup Hned je možné nabízet více předmětů. Tyto předměty musí být všechny stejné a musí mít stejné vlastnosti (tedy i barva, velikost oblečení,...).
3.6 - Speciální aukce
3.4.1
U aukcí speciálního typu (prodej automobilu, prodej nemovitosti) vzniká kupní smlouva až v okamžiku, kdy se obě strany dohodnou (například po předvedení automobilu, nemovitosti) a smlouvu sepíší.
4. Průbeh aukcí
4.1 - Prodejce
4.1.1
Prodejce nemá právo měnit podmínky jednotlivých aukcí a obchodní podmínky auktiva.cz
4.1.2
Aukce musí být umístěna v kategorii, která nejblíže odpovídá draženému zboží.
4.1.3
Prodejce si nesmí vyhradit právo neprodat předmět za jakýchkoliv podmínek výjma vyhrazené ceny.
4.1.4
Aukce které budou vybízet k prodeji mimo auktiva.cz budou smazány
4.1.5
Aukce které budou obsahovat reklamu, vybízet k registraci v pyramidových systémech, nebo jejich obsah nesplní naše obchodní podmínky budou smazány.
4.1.6
Obsah aukce musí obsahovat kompletní popis zboží a předně uvede jeho stav.
4.1.7
Veškeré ceny musí být včetně DPH
4.1.8
Prodejce je povinen uvést poštovné do příslušného formuláře při vytváření aukce. Poštovné je konečné a prodejce není oprávněn po kupujícím vymáhat větší částku, případně další manipulační a jiné poplatky.
4.1.9
Obsah aukce nesmí narušovat chod ani vzhled auktiva.cz, obsah musí být v souladu s platnými zákony a mravy a nesmí přesměrovávat na jiné webové stránky.
Obsah nesmí vkládat jiné stránky, otevírat okna ani jinak manipulovat s obsahem.
4.1.10
Prodejce má možnost zrušit aukci. Pokud v aukci již bylo přihozeno, musí o zrušení požádat provozovatele serveru a uvést pádný důvod, proč chce aukci zrušit. Aukci již není možné zrušit 24hodin před koncem aukce.
4.1.11
Popisek aukce musí popisovat zboží. Nesmí obsahovat znaky které na aukci upozorňují a manipulují s vyhledáváním.
4.1.12
Prodejce je při vytváření aukce povinen uvést všechny povinné údaje. Všechny uvedené údaje musí být pravdivé a v souladu z obchodními podmínkami.
4.1.13
Provozovatel si vyhrazuje právo změnit či zrušit aukce, které nejsou v souladu s obchodními podmínkami.
4.1.14
Prodejce nesmí při prodeji porušovat autorská práva jiných osob.
4.2 - Kupující
4.2.1
Příhozem se rozumí jakýkoliv návrh na koupi předmětu (příhoz, Kup Hned, nabídka,..). Veškeré náležitosti kupní smlouvy jsou uvedeny v aukci a kupující tak má možnost jen měnit výši kupní ceny (u standardní aukce a aukce s možností Nabídnout) a u aukce s větším počtem předmětů jejich počet.
4.2.2
Příhoz je závazný a u akcí Kup Hned a u nabídek, které již byly přijaty, se již nedá zrušit. U standardních aukcí se dá požádat o jejich zrušení provozovatele auktiva.cz s řádným odůvodněním. O zrušení nelze zažádat 24 hodin před koncem aukce.
4.2.3
Kupující je oprávněn odstoupit od koupi předmětu pokud předmět neodpovídá popisu v aukci nebo se změnily podmínky jeho prodeje.
4.3 - Dokončení aukce
4.3.1
Obě strany mají povinnost kontaktovat druhou do 7 dnů od konce aukce. Za kontakt se bere libovolný druh komunikace včetně zaslání předmětu.
4.3.2
Aukce je řádně ukončena až v okamžiku, kdy prodejce dostane dohodnutou částku a kupující předmět dané aukce. Do této doby nesou prodejce odpovědnost za dodání předmětu aukce.
4.3.3
Pokud předmět neodpovídá popisu aukce, nese neuvedené vady, nebo kupující předmět vůbec neobdrží, má právo se dožadovat zaplacené částky případně její části.
4.3.4
Pokud je předmět zaslán poštou, případně jinou obdobnou službou a kupující předmět nepřebere:
a) Pokud již kupující zaplatil a ztratil o předmět zájem, je prodejce povinen vrátit částku bez poštovného a případně jiných nákladů, které ovšem musí doložit
b) Pokud zboží bylo zasláno dobírkou a prodejce ztratil o předmět zájem, pak má prodejce právo dožadovat se na kupujícím zaplacení poštovného a případně jiných nákladů, které musí doložit
c) Pokud má kupující o předmět zájem, je prodejce oprávněn požadovat zaplacení nového poštovného
4.3.5
Jednání, které úmyslně vedlo k poškození z jedné stran může být klasifikováno jako podvod a může být předáno k posouzení polici ČR.
5. Provize a poplatky
5.1 - Poplatky
5.1.1
Veškeré poplatky se určují dle platného ceníku služeb
5.2 - Dluhy
5.1.2
Veškeré dluhy vůči serveru auktiva.cz nebo jejim uživatelům jsou právně vymahatelné. Nebudou-li včas a v plné výši splaceny, mohou být navýšeny a úroky nebo administrativními úkony spojené s jejich vedením, správou a vymáháním.
6. Hodnocení a komentáře
6.1 - Komentáře
6.1.1
Po skončení aukce mají obě strany možnost udělit komentář za tuto transakci až na případy, kdy jedna ze stran úmyslně aukci nedokončí a je to druhou stranou prokázáno.
6.1.2
Komentáře musí být pravdivé, nesmějí být v rozporu s platnými zákony ani dobrými mravy.
6.1.3
Součástí komentáře je i ohodnocení druhé strany.
6.1.4
Auktiva.cz si vyhrazuje právo smazat či změnit komentáře, které porušují obchodní podmínky nebo nejsou pravdivé.
7. Poplatky
7.1 - Poplatky za služby
7.1.1
Veškeré poplatky se řídí aktuálním ceníkem služeb
7.1.2
Poplatky v rámci propagace aukce lze navrátit pouze do 12 hodin od jejich zakoupení. Poté jsou již nevratné
7.1.3
Kredit zakoupený uživatelem se převádí 1 ku 1 na uživatelský účet. Tento kredit bude dále použit na úhradu služeb serveru.
7.1.4
Kredit se z účtu odečítá v pořadí, v jakém byl na účet nahrán.
7.1.5
Uživatel může zažádat o navrácení zbylé částky nevyužitého kreditu. Z částky bude odečtena částka potřebná pro provedení této transakce. Provozovatel si vyhrazuje právo částku nevydat, pokud má uživatel jiné dluhy, či závazky k serveru, či jeho uživatelům, případně takové dluhy/ závazky hrozí.
7.2 - Bonus
7.2.1
Veškeré prostředky získané v ranci bonusů či věrnostního programu lze uplatnit jen za služby auktiva.cz. Nelze je směnit za hotovost
7.2.2
Prostředky, které uživatel získá chybou systému či způsobem, který se příčí zvyklostem a dobrým mravům, může provozovatel bez upozornění a náhrady odebrat.
7.2.2
Provozovatel si vyhrazuje právo nevydat odměnu v rámci bonusu, či věrnostního programu či již jednou vydanou odměnu uživateli odebrat a to bez upozornění či náhrady.
8. Závěrečná ustanovení
8.1 - Ustanovení
8.1.1
Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit obchodní podmínky serveru auktiva.cz. Uživatel je povinen se seznámit s aktuálními obchodními podmínkami.
Obchodní podmínky budou viditelně umístěny a veřejně přístupny.
8.1.2
Užíváním serveru auktiva.cz souhlasíte s obchodními podmínkami.
8.1.3
Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za zboží a jeho případné vady.
8.1.4
Provozovatel nenese odpovědnost za činy uživatelů.
8.1.5
Provoz serveru je bez jakýchkoliv záruk. Provozovatel nenese odpovědnost za škody způsobené jeho chodem.
Stránka vygenerována za: 0.132s    Server time index: 1709008847